กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเกิดและการกระจายตัวโรคไข้เลือดออกอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กรณีศึกษา 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2552-2556) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF