[1]
โล่วิรกรณ์ส., มุกตพันธุ์เ., แสนไชยสุริยาภ. และ ภาโนมัยณ. 2018. รูปแบบการบริโภคอาหารของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ก่อนและหลังเรียนวิชา โภชนสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 5, 1 (เม.ย. 2018), 77 - 86.