[1]
พลางวันก., โล่วิรกรณ์ส. และ แสนไชยป. 2018. ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 3, 1 (เม.ย. 2018), 41-51.