[1]
แก้วมาตรอ. และ โล่วิรกรณ์ส. 2018. ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 3, 2 (เม.ย. 2018), 29-36.