[1]
ผึ่งผลน., ยิ้มยังอ., นามวงษ์น., เหล่าบัวดีภ., บุญมาจ., แพทนัทธ์เ., เชาว์ศิลป์ล. และ ทับทิมทองท. 2018. ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้องกันโรคปวดกล้ามเนื้อหลัง ส่วนล่างตามมูลเหตุการเกิดโรค 8 ประการของประชาชนในจังหวัดชลบุรี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 10, 3 (เม.ย. 2018), 32-42.