[1]
ศรีหาวงษ์ณ. และ เศรษฐีธรรมด. 2018. สถานการณ์สุขาภิบาลอาหารในตลาดนัดอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 10, 3 (เม.ย. 2018), 54-64.