[1]
โชติกาวินทร์ร., สุขมาลย์ก., อ่อนน้อมญ., เอ่งฉ้วนว., อินทรกุลฉ. และ ลูกจันทร์ส. 2017. ชนิดและปริมาณแบคทีเรียที่ไมโครโฟนในร้านคาราโอเกะ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 9, 3-4 (ก.ค. 2017), 37-43.