[1]
บุญโญภ. และ ศุกรเวทย์ศิริพ. 2017. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดยโสธร. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 8, 3 (ก.ค. 2017), 45-53.