[1]
มูลศรีม. และ เศรษฐีธรรมด. 2017. สถานการณ์สุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารในมหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 7, 1 (ก.ค. 2017), 42-49.