โล่วิรกรณ์ส.; มุกตพันธุ์เ.; แสนไชยสุริยาภ.; ภาโนมัยณ. รูปแบบการบริโภคอาหารของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ก่อนและหลังเรียนวิชา โภชนสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 5, n. 1, p. 77 - 86, 3 abr. 2018.