อัครไชยพงศ์ก.; จงกำโชคว.; พานทองเ.; สุนทรวินิตว.; ศรีสุขภ.; สกุลคูพ.; ศิริรัตนพฤกษ์ส. สถานการณ์อาชีวอนามัยของประเทศไทยในปัจจุบัน. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 9, n. 1, p. 1-6, 11 abr. 2018.