แก้วมาตรอ.; โล่วิรกรณ์ส. ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 3, n. 2, p. 29-36, 11 abr. 2018.