ผึ่งผลน.; ยิ้มยังอ.; นามวงษ์น.; เหล่าบัวดีภ.; บุญมาจ.; แพทนัทธ์เ.; เชาว์ศิลป์ล.; ทับทิมทองท. ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้องกันโรคปวดกล้ามเนื้อหลัง ส่วนล่างตามมูลเหตุการเกิดโรค 8 ประการของประชาชนในจังหวัดชลบุรี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 10, n. 3, p. 32-42, 11 abr. 2018.