ศรีหาวงษ์ณ.; เศรษฐีธรรมด. สถานการณ์สุขาภิบาลอาหารในตลาดนัดอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 10, n. 3, p. 54-64, 11 abr. 2018.