โชติกาวินทร์ร.; สุขมาลย์ก.; อ่อนน้อมญ.; เอ่งฉ้วนว.; อินทรกุลฉ.; ลูกจันทร์ส. ชนิดและปริมาณแบคทีเรียที่ไมโครโฟนในร้านคาราโอเกะ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 9, n. 3-4, p. 37-43, 7 jul. 2017.