มูลศรีม.; เศรษฐีธรรมด. สถานการณ์สุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารในมหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 7, n. 1, p. 42-49, 7 jul. 2017.