[1]
พลไชยบ. และ สุกิมานิลอ., การศึกษาพฤติกรรมและปัญหาการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยนครพนม, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 45 - 54, เม.ย. 2018.