[1]
โล่วิรกรณ์ส., มุกตพันธุ์เ., แสนไชยสุริยาภ., และ ภาโนมัยณ., รูปแบบการบริโภคอาหารของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ก่อนและหลังเรียนวิชา โภชนสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 77 - 86, เม.ย. 2018.