[1]
ภิราล้ำบ., ศุกรเวทย์ศิริพ., และ ประภาศิริป., ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นวัณโรคปอดในผู้ป่วยปอดอักเสบชุมชน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของจังหวัดนครพนม, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 45 - 54, เม.ย. 2018.