[1]
โพธิ์ขีิ., การป้องกันอันตรายจากไฟย้อนกลับในงานเชื่อมแก๊ส, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 1-10, เม.ย. 2018.