[1]
บูรณะสถาพรส., สมภพเจริญม., เก่งการพานิชธ., และ รวิวรกุลท., การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อป้ องกันการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ หลังจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยโภชนาการในโรงพยาบาล, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 91-100, เม.ย. 2018.