[1]
อัครไชยพงศ์ก., สถานการณ์อาชีวอนามัยของประเทศไทยในปัจจุบัน, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 1-6, เม.ย. 2018.