[1]
มหาวีรวัฒน์อ., อมรสินอ., ตงศิริศ., ชาวดรว., ปัดถามังช., และ ขันธพัฒน์ร., “การเปรียบเทียบผลของปริมาณน้ำตาลในเลือดระหว่างผู้บริโภคแก่นตะวันกับ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข.”6, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 15-20, เม.ย. 2018.