[1]
พลางวันก., โล่วิรกรณ์ส., และ แสนไชยป., ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 41-51, เม.ย. 2018.