[1]
ดำดีป., สมณะราชบัณฑิตเ., และ ดวงสงค์ร., ผลของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ในองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทั, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 37-46, เม.ย. 2018.