[1]
ศรีหาวงษ์ณ. และ เศรษฐีธรรมด., สถานการณ์สุขาภิบาลอาหารในตลาดนัดอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, ปี 10, ฉบับที่ 3, น. 54-64, เม.ย. 2018.