[1]
โชติกาวินทร์ร., สุขมาลย์ก., อ่อนน้อมญ., เอ่งฉ้วนว., อินทรกุลฉ., และ ลูกจันทร์ส., ชนิดและปริมาณแบคทีเรียที่ไมโครโฟนในร้านคาราโอเกะ, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, ปี 9, ฉบับที่ 3-4, น. 37-43, ก.ค. 2017.