[1]
ถ่างกระโทกป., ชาวแขกส., มงคลดีพ., พิณรัตน์พ., และ พวงเพชรเ., พฤติกรรมการบริโภคอาหารเค็มของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, ปี 9, ฉบับที่ 3-4, น. 71-78, ก.ค. 2017.