[1]
บุตรมีท., ปัจจัยเสี่ยงด้านการยศาสตร์ที่ส่งผลต่อความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ จากการทำงานในอาชีพพยาบาลและการป้องกัน, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, ปี 8, ฉบับที่ 4, น. 1-5, ก.ค. 2017.