[1]
พันธ์ศรีณ. และ ไตรทิพย์สมบัติจ., ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานและอ้วนในตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, ปี 8, ฉบับที่ 4, น. 42-49, ก.ค. 2017.