[1]
เขียวอ่อนเ., เจริญพันธ์จ., และ ปานศิลาว., ผลการประยุกต์การออกกำลังกายประกอบเพลงโคราชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุม ภาวะความดันโลหิตสูงในกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, ปี 8, ฉบับที่ 3, น. 28-36, ก.ค. 2017.