[1]
บุญโญภ. และ ศุกรเวทย์ศิริพ., ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดยโสธร, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, ปี 8, ฉบับที่ 3, น. 45-53, ก.ค. 2017.