[1]
นทีวัฒนาจ., แนวคิดและทัศนคติต่อการจัดการขยะของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพัฒนารูปแบบการ จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 47-54, ก.ค. 2017.