[1]
มูลศรีม. และ เศรษฐีธรรมด., สถานการณ์สุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารในมหาวิทยาลัยขอนแก่น, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 42-49, ก.ค. 2017.