[1]
ภูธรฤทธิ์น., จิระพรกุลช., พรหมเทศส., มณีนิลเ., จันทะราชป., และ อรรคบุตรช., ความวิตกกังวลและความเครียดระหว่างรอการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรง, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 31-41, ส.ค. 2019.