[1]
คำสะอาดศ., คำสะอาดส., และ พุทธิสวัสดิ์ว., ความสัมพันธ์ระหว่างการกินปลาร้ากับการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีชนิดภายนอกตับ, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 9-18, ก.ย. 2018.