[1]
ธงกิ่งว., สุขประเสริฐพ., สีเสมออ., รินลืออ., คาภูมีศ., และ หลิมมงคลย., การเปรียบเทียบปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวมบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีการทาความสะอาดที่ต่างกัน, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 19-29, ก.ย. 2018.