[1]
พงษ์พิละอ., พรหมเทศส., คำสะอาดส., สุวรรณรุ่งเรืองก., กลีบแก้วพ., และ เพ็งสาป., การรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ในจังหวัดขอนแก่น, วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 30-39, ก.ย. 2018.