ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความได้ที่ http://www.journal.kmutnb.ac.th