Vol 26, No 2 (2016)

May - August, 2016

Table of Contents

บทความวิจัย

การปรับความคลาดเคลื่อนของปริมาณน้ำฝนจากแบบจำลองภูมิอากาศภายใต้แบบจำลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก A2 และ B2 pdf
เทพไท ไชยทอง, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ 153-164
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกใช้จักรยานเพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร pdf
ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ 165-172
ผลกระทบทางความถี่ที่มีต่อสมรรถนะการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย pdf
เอกชัย ชัยดี, อนนท์ นำอิน, สุกัลย์ ยะอู๋, เอกพจน์ ยศแก้ว 173-182
วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นซายน์ที่เป็นอิสระจากอุณหภูมิ โดยใช้หลักการแปลงแรงดันเป็นกระแสที่ใช้ DO-CCTA pdf
มนตรี ศิริปรัชญานันท์ 183-196
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับกระบวนการตรวจรับและการควบคุมกระบวนการสอบกลับของวัตถุดิบขาเข้า กรณีศึกษา: โรงงานผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน pdf
ขวัญดาว สวนแสน, อรรถกร เก่งพล 197-208
การวางแผนการผลิตที่เหมาะสมของโรงงานเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อยโดยใช้แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม pdf
ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ 209-221
แบบจำลองกำหนดการเชิงจำนวนเต็มแบบผสมสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบพลวัต pdf
ศิริชัย ยศวังใจ, ขวัญนิธิ คำเมือง 223-238
การเพาะเลี้ยง Cordyceps militaris ด้วยเมล็ดธัญพืชและแมลงในท้องถิ่นและประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Trichophyton rubrum และ Staphylococcus aureus pdf
รัฐพล ศรประเสริฐ, อนงคณ์ หัมพานนท์, สยาม อรุณศรีมรกต 239-251
การสกัดน้ำจากแอปเปิลสดโดยใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลส์ร่วมกับการบีบอัดเชิงกล pdf
จุฑาทิพย์ ศรีทาเกิด, รุ่งทิวา ขุมคำ, วริศรา ยั่งยืนกุล, อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, พานิช อินต๊ะ 253-263
การประเมินการลอกล่อนของแลกเกอร์จากกระป๋องอาหารด้วยพารามิเตอร์ทางเคมีไฟฟ้า pdf
พิสิษฐ์ อรรคพิพัฒน์, ศิวาพร บริพันธ์, ณรงค์ ผังวิวัฒน์, นพรัต กาญจนประยุธ 265-277
รงคเลขของเส้นเชื่อมของกราฟเชื่อมต่อในทฤษฎีกราฟ pdf
บริบูรณ์ ศรีมาชัย 279-288
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุระหว่างปัจจัยคัดสรร ความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การกลุ่มอุตสาหกรรมท่อเหล็ก pdf
ปราโมช ธรรมกรณ์, สุเทพ บุตรดี, วิเชียร เกตุสิงห์, จิรายุส พู่มนตรี 289-298
การสะสมความรู้ในตัวคนเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของแรงงานในสถานประกอบการ pdf
อธิปไตย โพแตง, ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ 299-307
สมรรถนะภาวะผู้นำระดับจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ pdf
ศิริพงศ์ โพธิลักษณ์, กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล, วิชัย รุ่งเรืองอนันต์, ธนสาร อินทรกำธรชัย 309-317
การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมกับงานทางด้านการเกษตร pdf
ศุภโชค แสงสว่าง 319-331