• นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

     วารสารการวิจัยกาสะลองคำ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ศิลปศาสตร์เศรษฐศาสตร์และ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

>>> กระบวนการประเมินบทความ

               บทความทุกเรื่องในวารสารฉบับนี้ได้รับการพิจารณาประเมินคุณภาพทางวิชาการก่อนการตีพิมพิ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามสาขาที่เกี่ยวข้องจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย  จำนวน  2  ท่าน ต่อ  1  บทความ

 >>>  ภาษาที่รับตีพิมพ์  

              ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

 กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน

ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม

 ผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำวารสาร

                              สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย