ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารการวิจัยกาสะลองคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นวารสารการวิจัยที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทควาปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับทาง การศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ได้ผ่านกระบวนการการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชา (peer review) ทั้งภายในและภายนอกอย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน และวารสารการวิจัยกาสะลองคำยังเป็นวารสาร (กลุ่มที่ 2) ที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

กองบรรณาธิการวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับบทความ  ตีพิมพ์ลงในวารสารปีละ 2  ฉบับ

กำหนดการเผยแพร่

ฉบับที่ 1 มกราคม  - มิถุนายน 

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม  

เปิดรับสมัคร บัดนี้เป็นต้นไป   

สามารถสมัครมาชิกและส่งบทความได้ที่ : https://bit.ly/2LTlY5m

ช่องทางการติดต่อ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

80 หมู่  9  ตำบลบ้านดู่   อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย

57100

โทร 053-776000  โทรสาร 053-776227

E-mail : kasalongkham.crru@gmail.com