ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร

Main Article Content

สุรวีร์ ชัยชนะ

Abstract

Abstract


                  This was the first research aimed to study 1) the operation process of the success, leader and leadership, and strategies to the success and 2) the inspiration to the success and the success factors of operation of    TO BE NUMBER ONE in the diamond level from 77 people who were the representatives in the diamond level selected by the purposive sampling. The research instruments comprised in-depth interviews and focus groups. The data were collected from 8 to 10 December 2017 at Laksawan Resort hotel and analyzed by using dialectical method.


                  The findings revealed that, 1) the success of operation started from studying the project details, appointing committee and team, planning, proposing the project, selecting  target groups, collaborating with others, summarizing the project outcome, assessing, and publicizing. 2) the leaders and the leadership appeared that leaders must have the confidence and faith in the project president, knowledge, understanding, willing and responsibility for developing the project.  The leader should be committed, public minded, great courage making decision,  responsible, and hard working.   3) Inspiration was derived from having love and faith in the project president, juveniles had a pro-active attitude and turned away from drug and became the good and intelligent people. 4) Strategies for success included raising awareness, building up social values, and increasing the mental immunity.   5) Success factors were the leader must focus on the unity, strength and commitment, having a strong team. The leader must be a good mentor, public minded, dedicated, and an inspired person for the youth.                6) Problems of the operation were the campaign for raising awareness, the activity organization for enhancing the immune, the establishment of the ‘TO BE NUMBER ONE Friend Corner’ and the establishment and development of networks. Most of the problems found were the insufficient budget, unsupported administrators, and limited participation time.


 


Key words : Factors, Achievement,  TO BE NUMBER ONE,  Diamond Level

Keywords

Article Details

How to Cite
ชัยชนะส. (2019). ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร. KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL, 13(1), 45-57. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/article/view/164968
Section
(Research Article)

References

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2544). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ตยูเคชั่น.

ยงยุทธ เกษสาคร. (2554). ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม. (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพมหานคร:
เอส แอนด์ จี กราฟฟิก.

วิโรจน์ สารรัตนะ. (2557). ภาวะผู้นำ ทฤษฎีและนานาทัศนะร่วมสมัยปัจจุบัน. (พิมพ์ครั้งที่ 1).
กรุงเทพมหานคร: ทิพยวิสุทธิ์.

สมหวัง ขุนพรหม. (2558). การศึกษาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาตาม
ยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1.

สุทธิชัย ปัญญโรจน์. (2560). การสร้างแรงบันดาลใจ. สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2560
จาก https://www.drsuthichai.com.

อมรากุล อินโอชานนท์. (2560). เส้นทางการสร้างงาน TO BE NUMBER ONE. เชียงใหม่: สำนักพัฒนา
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต.