KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk <p>วารสารการวิจัยกาสะลองคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทความปริทัศน์,บทความรับเชิญ,บทวิจารณ์และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา,สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง บทความทุกเรื่องในวารสารฉบับนี้ได้รับการพิจารณาประเมินคุณภาพทางวิชาการก่อนการตีพิมพิ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ(Peer Review)ตามสาขาที่เกี่ยวข้องจากภายในหรือภายนอก มหาวิทยาลัยบทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยผู้เขียนบทความและผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ถูกเปิดเผย (Double-blind Peer review) กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการประเมินของผู้เขียนบทความผู้เขียบนบทความต้องปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิหรือตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิจากนั้นผู้เขียนต้องส่งบทความที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วมายังกองบรรณาธิการภายในระยะเวลาที่กำหนดกองบรรณาธิการจะพิจารณารับตีพิมพ์ในวารสารโดยใช้ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเกณฑ์ โดยคำตัดสินของบรรณาธิการถือเป็นอันสิ้นสุด&nbsp;</p> <p><strong>กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ</strong></p> <p>ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน<br> ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม</p> en-US kasalongkham.crru@gmail.com (อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ) kasalongkham.crru@gmail.com (นายเจนณรงค์ ยศมูล) Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0700 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Comparative Analysis on Human Resource Development in Environmental Concern between Thailand and Vietnam https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/article/view/173928 <p>There has been a long and generous arguments on environmental problems among international scholars but very seldom comparison on different politics: democracy and socialism. This paper thus focus on Human Resource Development(HRD) in environmental problems among Thailand and Vietnam. Data base and statistics derived from various sources: official documents, research, articles and also from demographic study. They were analyzed according to theoretical referential and draw conclusion. Since both Thailand and Vietnam are located in Southeast Asia and join in ASEAN community. They face similar environmental problems nevertheless different political background. According to population, Vietnam has more than 20 million over Thailand but smaller land than Thailand. On the contrary, Vietnamese are more tight structure on social responsibility and different concepts on industry promotions. The important factors that make different methods on HRD of these two countries are culture, national policy, education quality, economy, industry and law enforcement. Suggestions and recommendations on Thai HRD thus are to create more social responsibility consciousness on environmental problems from home to tomb. Activities monitoring for development must be seriously implemented, and finally law must be equally and truly enforcement</p> พศิน แตงจวง, ชาลี ภักดี, ฉัตรชัย ศิริกุลชัย, พระมหาสกุล มหาวีโร ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/article/view/173928 Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0700 The Mobilization of Social Networks in Creating Perception and Benefits Accessibility for Poor Elderly in Urban Communities of Chiang Rai Province https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/article/view/173954 <p>การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการรับรู้และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุที่ยากจนในชุมชนเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายทางสังคมในการสร้างการรับรู้และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุที่ยากจนในชุมชนเมือง จังหวัดเชียงราย และเพื่อสร้างและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมในการสร้างการรับรู้และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุที่ยากจนในชุมชนเมือง จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความยากจน จำนวน 380 คน ผู้นำชุมชนในเขตเมืองทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตัวแทนภาครัฐและเอกชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ นักวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน ด้านนิเทศศาสตร์และด้านผู้สูงอายุ จำนวน 32 คน เครืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) แบบการบันทึกการวิเคราะห์ SWOT และแบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ (Appreciation – Influence – Control : AIC) ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1. ปัญหาการรับรู้และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในเขตชุมชน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายปัญหา ทุกรายการมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง โดยรายการปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดกว่าปัญหาอื่นได้แก่ ปัญหาการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะทำให้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ไม่เป็น รองลงมา ปัญหา ไม่รู้ว่าจะเข้าไปใช้หรือติดต่อได้อย่างไรหรือโดยวิธีไหน และปัญหาไม่ทราบว่าจะติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ได้ อย่างไรหรือกับใคร ตามลำดับ 2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายทางสังคมในการสร้างการรับรู้และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุที่ยากจนในชุมชนเมือง จังหวัดเชียงราย คือ เครือข่ายทางสังคมจะเป็นกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงกันระหว่างสมาชิกในลักษณะของความเป็นเพื่อน ญาติหรือผู้ร่วมงานเป็นต้น โดยสื่อสารจากพูดคุยโดยตรง การสื่อสารทางออนไลน์เช่น อีเมลหรือสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นหรือการให้ข้อแนะนำตลอดจนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้เครือข่ายทางสังคมอาจเป็นได้ทั้งคนในชุมชนหรือภายนอกชุมชน องค์กร สถาบันและเว็บเพจ ดังนั้นการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมจึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือปัจจัยดังกล่าวจะเป็นประเด็นที่ใช้ในการขับเคลื่อนได้แก่ การยอมรับสถานะของตนเองของผู้สูงอายุและครอบครัว การเปิดรับข้อมูลและวิธีการเข้าถึงผู้สูงอายุที่ยากจน นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ ระบบการสื่อสารภายในชุมชน กิจกรรมของชุมชนและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการมีจิตอาสาของคนในชุมชน บทบาทและภาวะผู้นำของชุมชน 3. การขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมในการสร้างการรับรู้และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุที่ยากจนในชุมชนเมือง จังหวัดเชียงราย มีกระบวนการดังนี้ 3.1 การจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ยากจนโดยเฉพาะประกอบด้วยคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนผู้สูงอายุ แกนนำชุมชน จิตอาสา และอาสาสมัครสาธารณสุข 3.2 คณะกรรมการดำเนินงานผู้สูงอายุยากจนและคณะกรรมการชุมชนวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน 3.3 จัดให้มีประชาคมชุมชน เพื่อเป็นการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนร่วมกันทำกิจกรรม 3.4 จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชน 3.5 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภากาแฟในชุมชนหมายถึงการจัดวันให้มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 3.6 ร่วมกันพัฒนาระบบเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากจน 2.7 การสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุที่ยากจน กำหนดเกณฑ์ในการแยกประเภทปัญหาของผู้สูงอายุที่ยากจน แยกประเภทของปัญหาตามเกณฑ์ที่กำหนด คัดกรองและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 3.8 ดำเนินการสื่อสารผ่านสื่อที่หลากหลายไปยังครอบครัวหรือผู้สูงอายุโดยตรง 3.9 สร้างหรือพัฒนาเครือข่ายแกนนำชุมชน จิตอาสาหรืออสม.ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้สูงอายุพึงได้รับเป็นอย่างดี 3.10 การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุที่ยากจนให้กับครอบครัวหรือผู้ดูแล</p> สุชาติ ลี้ตระกูล, นาวิน พรมใจสา, ภูริพัฒน์ แก้วศรี, ธัญณชน ใจบุญตัน ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/article/view/173954 Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0700 The Development of School Administration Model Using School-based Management for Local Development Approach of Schools under Local Administrative Organization in Chiang Rai Province https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/article/view/173958 <p>The study entitled “The Development of School Administration Model Using School-based Management for Local Development Approach of Schools under Local Administrative Organization in Chiang Rai Province” exploited mixed method approach and results of the study revealed that: Implementation conditions of administration policy using school-based management for local development showed that 1) Academic Affairs: Planning and education promotion were implemented but the school lacked understanding on curriculum development by using research; Organizing: Change of responsible people causing inconsistency in the operation; Leading: School administrators lacked knowledge in curriculum development; Controlling: The curricular were not yet assessed before implementing. 2) Budget. Planning: budget administration used outcome-based method; Organizing: Budget spending not correspond with the operation; Leading: Budget administration used committee platform; Controlling: Showing monitoring process on budget spending. 3) Personnel. Planning: Informed involved people for shared vision; Organizing: Should educate teachers on curriculum design; Leading: Should promote teamwork; Controlling: School administrators should seriously evaluate job performance. 4) General Administration. Planning: Having clear organization structure and goals; Organizing: Showing tasks administration and adjusting workload scheme annually but lack media and resources allocation. Leading: Facilitative in using resources; Controlling: Projects and activities not fully utilized the resources. Factors influencing the implementation of administration policy on using school-based management for local development comprised 2 parts. Part 1 The questionnaire, in overall, showed that the factors held the effect at the high level. Part 2 The interview showed that 1) School factors 2) Process factors 3) Participation factors 4) School administration factors were all influential factors affecting the implementation. The guidelines leading to success in implementation of administration policy on using school-based management for local development obtained from focus group discussion indicated that 1) Input 2) Process 3) Output were the guidelines for drafting the administration model using school-based management for local development. The evaluation of the administration model using school-based management for local development at local community and local administration indicated that the model was appropriate and could be implemented for actual practice. Components of the model were: Input involves 1) Policy refers to the administration policy using school-based management 2) Administration refers to Planning, Organizing, Leading, and Controlling 3) 4-division platform including Academic Affairs, Personnel, Budget, and General Administration 4) School factors involves Place of education, Process, Participation, School base. Process involves administration process which exploits input factors that could foresee appropriateness and feasibility that favors success in the administration as a result of coherent components and clear steps underpinning the PARTICIPATION POLICE SBMLD MODEL that refers to Planning, Organizing, Leading, Information System, Controlling, Evaluation, Participation. Output involves post-implementation outcome as the schools gains maximum and authentic benefits that include 1) Local Product refers to the use of school-based management platform to correspond with the state policy 2) Local Pattern refers to the desired role model and sound procedure so, when implemented, the schools would gain benefits based on the educational standards set for the schools under local administrative organization nationwide.</p> ปุณณัตถ์ ไชยคำ, พูนชัย ยาวิราช ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/article/view/173958 Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0700 Robust Estimation Using M Estimation and S Estimation https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/article/view/173962 <p>In linear regression analysis, the ordinary least squares (OLS) estimators of parameters have always turned out to be the best linear unbiased estimators. However, if the data contain outliers, this may affect the least-squares estimates. So, an alternative approach; the so-called robust regression methods, is needed to obtain a better fit of the model or more precise estimates of parameters. In this article, various robust regression methods have been reviewed. The focus is on the robust estimation using M estimation and S estimation.</p> นิธิภัทร กมลสุข ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/article/view/173962 Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0700 Process and Experience achievement in the Learning experience for Thammasat secondary school’ teachers development https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/article/view/173969 <p>This research aims to study the development of Thammasat secondary school’s teachers, which emphasizes learning teacher’s experience has aided in 2 activities, Satit family and professional development project. In order to understand the concept and achievement occurred in the teacher through the interpretation of the experience occurred. The sample in this research is the design, development activities of teachers and teachers through professional development for teachers in all 8 people using observation and interviews as a tool for research and analysis via the phenomenological model interpretation. The results showed that the process of learning experiences for teachers in Thammasat secondary school. The idea is to design activities to enable teachers to design learning and classroom management bordered to the director of professional learning. The meaning of development in teacher’s perception that means Space for the experiment, Developing knowledge, cumbersomeness and empathy. While the teacher's achievement experience of change consists of Learning by doing, Self development from reflection of others and Being a teacher in self.</p> เมธี ประทุมทา ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/article/view/173969 Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0700 Development of automatic subjective score test with word matching. https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/article/view/173977 <p>A subjective test is a powerful tool for measuring educational performance. Students need skills in knowledge, memory and analysis. At present, the facilities are limited. And do not meet the needs of users. The researcher developed the concept of automatic assessment of subjective test items by using vocabulary matching method for develop the potential of teaching. The original system was developed by E-rater. It is used in English only, to be compatible with Thai language. The researcher has developed a system to predict the accuracy of vocabulary and Limit search queries to just questions / answers. Solution to reduce search time. In addition, in scoring rubric assessments technical were used to reduce errors in scoring. The results showed that average precision = 74.40%, average recall=37.90 and average F-Measure = 54.50%. In terms of professional satisfaction, the level of satisfaction was very high. ( x̄ = 4.11, S.D.= 0.48)</p> เศรษฐชัย ใจฮึก, สรุศักดิ์ มังสิงห์ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/article/view/173977 Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0700 The Level of effective demand factors for housing estate project of the long stay tourists in Chiangmai, THAILAND https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/article/view/174306 <p>This research was the part of the thesis entitled “Management strategy for housing estate project to support long stay tourism in Chiangmai.” The research was a quantitative research study. The research aimed to study the context of the long stay tourists in Chiangmai and to examine the level of effective demand factors for housing estate project. The research samples consisted of 398 long stay tourists (population = 60,500) concluded Japanese, Chinese, American, English and South Korea. The questionnaire was used for data collection and the descriptive analysis was completed by using frequency, percentage, mean and standardize. The result was found that most long stay tourists in Chiangmai were Japanese tourists, male, retired and aged more than 51 years old. They earned more than 50,000 baht and spent in the accommodation in Chiangmai alone for 90 to120 days. They perceived news and information via the Internet. As for the level of effective demand factors for housing estate, it showed that most tourists wanted to stay in the housing estate located in the suburbs or the city of Chiangmai nearby the hospital. They needed to rent the housing estates which were not 10,000 baht per month price during the winter season (November-February). From their opinion, if the price of the housing estates were expensive when compared to the same location and other utilities, they would choose to stay in the rental condominium more than the townhouse, apartments, commercial buildings and hotels.</p> สมชาย กุละปาลานนท์, วารัชต์ มัธยมบุรุษ, มนัส สุวรรณ, สุนทร คล้ายอ่ำ, พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/article/view/174306 Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0700 The Model of basic education system management to enhance the quality of education of Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3 to World Class Standard School https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/article/view/174308 <p>This research aims to developed The Model of basic education system management to enhance the quality of education of&nbsp; Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3 to World Class Standard School. Research using quantitative and qualitative research. Analyze data from World Class Standard School and Internal and External Quality Assurance and The self-assessment report (SAR). Provides an analysis of The Model of basic education system management to enhance the quality of education of&nbsp; Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3 to World Class Standard School.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The research found that The Model of basic education system management to enhance the quality of education of&nbsp; Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3 to World Class Standard School. There are 3 aspects: curriculum&nbsp; instruction and&nbsp; quality management system. Each aspects consists of four systems, namely, the Curriculum System, the Learning Management System, The Learning environment System and Management System. Each system has three components: Management principles, Management process And the roles of those stakeholder. Applying the model to a school must evaluate the state of the school using the MEDFAI Model to select the model that best suits the school status. .Accuracy and suitability of the principles. Can be used to benefit the school to raise the quality of education to World Class Standard School.</p> สายใจ พวงสายใจ, ประเวศ เวชชะ, ไพรภ รัตนชูวงศ์, สมเกียรติ ตุ่นแก้ว ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/article/view/174308 Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0700 The Process of Reading Literacy Enrichment for Lampang Elementary Students Grade 4-6 https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/article/view/174311 <p>The article entitled ‘The Process of Reading Literacy Enrichment for Lampang Elementary Students Grade 4-6’ in Lampang synthesized from the research work entitled ‘Development of Elementary Students Grade 4-6 with Reading Literacy through Lampang Learning Enrichment Network’ followed the second objective for studying the result of activity management by learning enrichment network for elementary students grade 4-6 in Lampang. It was a participatory research. Lampang Rajabhat University was a core team of cooperation for member of learning enrichment network for development the competency of teachers and focused on development the reading literacy to target students that were elementary schools grade 4-6 in Lampang under control of Lampang Primary Education Service Area Office 1, 2, 3. The number was 19 schools and control of Sopprap municipality for 1 school. Tool was a test of reading literacy before and after process. The enrichment activities had 2 types that were network learning workshop for enrichment of teacher competency and activity of ‘relationship camping, read for life, nature and environment realization’ for development the reading competency to students then analyzed and compared the student competency on reading before and after running project in percentage, average, and standard deviation. It found that the process of reading literacy enrichment for teachers and students in network had participated in all steps. The process of making tool for measurement and evaluation on reading competency had past the criticizing process systematically. The reading competency achievement almost schools increased when compared to before managing activity with statistical significance but reading competency level was at an improvement needed level.</p> ธนพร หมูคำ, ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/article/view/174311 Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0700 The Attitude with Feasibility of the Wisdom and Cultural Learning Center’s Learning Organization Development of Dokkumtai Sub district Administration Organization; Dokkumtai District, Phayao https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/article/view/174313 <p>The research was survey research and the aim of this research was to study the level of the feasibility of the wisdom and cultural learning center’s learning organization development of Dokkumtai Sub district Administration Organization; Dokkumtai District, Phayao The population of the research was Key Informants 46 peoples The questionnaire was used for data collection and the descriptive analysis was used for analytical by frequency, percentage, mean and standardize. The results founded that the attitude level with the feasibility of the wisdom and cultural learning center’s learning organization development was high (µ=4.10) For the each element of the organization learning development as follows; the level of organization structure was the highest (µ=4.39), strategy was highest (µ=4.23) workforce environment was high (µ=4.18), processing was high (µ=4.14), organization culture was high (µ=4.12), empowerment for working was high (µ=4.08), personal was high (µ=3.97), organization learning culture was high (µ=3.97), and technology information was high (µ=3.81) respectively.</p> สุนทร คล้ายอ่ำ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/article/view/174313 Mon, 25 Feb 2019 00:00:00 +0700 Policy proposals for teacher development to meet professional standards. In accordance with the 21st century learning management. Phayao Primary Education Service Area Office 1 https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/article/view/174315 <p>This research aims to: 1) study teachers' developmental status during 2013-2015; 2) study important factors affecting the development of teachers to achieve the professional standards; 3) 4) Develop a policy proposal for development to meet professional standards and be consistent with the 21st century learning management of the Education Office. District 1 Elementary School District from 2560 to 2562 in the research policy (Policy Research) The data include teachers qualified 33 focus group of nine people, the researchers found. The development of teachers during 2013-2015, Office of Phayao Primary Education Area 1 has been developed in four forms: Workshop format View Education Form And the online education model. There are important factors that affect the development, support and detention of teacher development such as Policy, Area Office, School administrators. Teachers, Units, Units, Environment, Future Desires, and Development Needs. that what I need And in line with the changes in the 21st century, emphasis is placed on participation and decentralization. 4C and D + 1T are Curriculum, Collaborative, Content, and Content.) Continuity and linkage Continuity and data base (technology) as a development tool. Strategy for developing 3 strategies : strategy 1 : Creating efficiency, Strategic development, strategy 2 and strategy 3: Enhancing teachers and educational personnel.</p> นันทภัค จันทร์สาห์, ประเวศ เวชชะ, พูนชัย ยาวิราช, ไพรภ รัตนชูวงศ์ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/article/view/174315 Mon, 25 Feb 2019 00:00:00 +0700