วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาบทความทุกเรื่องในวารสารฉบับนี้ได้รับการพิจารณาประเมินคุณภาพทางวิชาการก่อนการตีพิมพิ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ(Peer Review)ตามสาขาที่เกี่ยวข้องจากภายในหรือภายนอก มหาวิทยาลัยบทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยผู้เขียนบทความและผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ถูกเปิดเผย (Double-blind Peer review) กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการประเมินของผู้เขียนบทความผู้เขียบนบทความต้องปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิหรือตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิจากนั้นผู้เขียนต้องส่งบทความที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วมายังกองบรรณาธิการภายในระยะเวลาที่กำหนดกองบรรณาธิการจะพิจารณารับตีพิมพ์ในวารสารโดยใช้ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเกณฑ์ โดยคำตัดสินของบรรณาธิการถือเป็นอันสิ้นสุด 

กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

Online ISSN : 2697-5017

แจ้งเปลี่ยนรูปแผนการเผยแพร่บทความของวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-09-24

ตามที่ วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับหมายเลข EISSN 2697-501 เพื่อเป็นการเผยแพร่วารสารให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและสะดวก ทางวารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ในรูปแบบ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Online Journal) ตั้งแต่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

Vol 13 No 1 (2019): JANUARY-JUNE 2019

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาศิลปศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยา

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฉบับที่ 13 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  2562  (p 1-101)

Published: 2019-08-16

The Study of “Rueankwang” Skin Disease by Thai Traditional Medicine Treatment Process

สายฝน สมภูสาร, กันยานุช เทาประเสริฐ, ยิ่งยง เทาประเสริฐ, ศิวพงษ์ ตันสุวรรณวงค์

97-101

View All Issues