“วารสารการวิจัยกาสะลองคำ” จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ :
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม
Print ISSN 1906-3016

Vol 12 No 2 (2018): JULY-December 2018

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฉบับที่ 12 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2561 (p 1-156)

Published: 2018-12-31

Comparative Analysis on Human Resource Development in Environmental Concern between Thailand and Vietnam

พศิน แตงจวง, ชาลี ภักดี, ฉัตรชัย ศิริกุลชัย, พระมหาสกุล มหาวีโร

1-14

The Mobilization of Social Networks in Creating Perception and Benefits Accessibility for Poor Elderly in Urban Communities of Chiang Rai Province

สุชาติ ลี้ตระกูล, นาวิน พรมใจสา, ภูริพัฒน์ แก้วศรี, ธัญณชน ใจบุญตัน

15-27

Robust Estimation Using M Estimation and S Estimation

นิธิภัทร กมลสุข

55-68

Development of automatic subjective score test with word matching.

เศรษฐชัย ใจฮึก, สรุศักดิ์ มังสิงห์

81-93

The Level of effective demand factors for housing estate project of the long stay tourists in Chiangmai, THAILAND

สมชาย กุละปาลานนท์, วารัชต์ มัธยมบุรุษ, มนัส สุวรรณ, สุนทร คล้ายอ่ำ, พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์

95-105

The Model of basic education system management to enhance the quality of education of Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3 to World Class Standard School

สายใจ พวงสายใจ, ประเวศ เวชชะ, ไพรภ รัตนชูวงศ์, สมเกียรติ ตุ่นแก้ว

107-116

The Process of Reading Literacy Enrichment for Lampang Elementary Students Grade 4-6

ธนพร หมูคำ, ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล

117-133

Policy proposals for teacher development to meet professional standards. In accordance with the 21st century learning management. Phayao Primary Education Service Area Office 1

นันทภัค จันทร์สาห์, ประเวศ เวชชะ, พูนชัย ยาวิราช, ไพรภ รัตนชูวงศ์

147-156

View All Issues