วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาศิลปศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยา

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฉบับที่ 13 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  2562  (p 1-101)

Published: 2019-08-16

The Study of “Rueankwang” Skin Disease by Thai Traditional Medicine Treatment Process

สายฝน สมภูสาร, กันยานุช เทาประเสริฐ, ยิ่งยง เทาประเสริฐ, ศิวพงษ์ ตันสุวรรณวงค์

97-101