วิศวกรรมสาร มก. (Kasetsart Engineering Journal)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใน ทางวิศวกรรม สาขาต่างๆ 2. เพื่อสิ่งเสริมให้นักวิชาการและนักวิจัยได้เสนอผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ 3. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 29, No 98 (2016): ตุลาคม – ธันวาคม 2559

Table of Contents

งานวิจัย (Research papers)

การเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วย วิธีถดถอยพหุ และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง PDF
นิชาภา จันต๊ะมา, ปิยนุช เวทย์วิวรณ์ 1-8
กำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายนํ้าของดินเหนียวกรุงเทพฯ จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ PDF
วรรณวรางค์ รัตนานิคม, สยาม ยิ้มศิริ 9-22
วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองความน่าจะเป็นของความเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ้ากำลังจากข้อมูลเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องโดยใช้หลักการฟัซซี PDF
อัครา กิตติปฎิมาคุณ, พิสุทธิ์ รพีศักดิ์ 23-30
การปรับปรุงและประเมินความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า แบบเหนือดินในเมืองใหญ่ PDF
สรพล กิจศิริสิน, นพดา ธีรอัจฉริยกุล, วิชัย สุระพัฒน์, ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ 31-42
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ ของกองทัพอากาศไทย PDF
สมเกียรติ ฮุ้นสกุล, พลานันท์ ปะจายะกฤตย์, สมสุข แขมคำ, ยุทธ ไกยวรรณ์ 43-54
แม่พิมพ์แบบมีท่อหล่อเย็นเจาะเป็นรูโค้งชิดผิว PDF
คุณยุต เอี่ยมสอาด, กิตตินาถ วรรณิสสร, วรัทยา ธรรมกิตติภพ, เลิศ ทองเจือ, พงษ์ศักดิ์ รุจิพืช, วสันต์ ขอดคำ 55-62
The Effect of ε-FeSi and Si Content on the Physical and Thermoelectric Properties of FeSix Compound PDF
อาภาภรณ์ สกุลการะเวก, สมชาย เกียรติกมลชัย 63-72
อิทธิพลของลวดตาข่ายสแตนเลสต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตา แก๊สหุงต้มแบบ Vertical port PDF
อนิรุตต์ มัทธุจักร์, บงกช บุญเพ็ชร, อมรพันธุ์ แสงส่อง, วีรยุทธ จันทะโยทา 73-80
การปรับปรุงสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกของ CuAlO2 ดีลาฟอสไซต์ โดยวิธี Liquid Phase Sintering PDF
กนกพร ศรีกุล, อาภาภรณ์ สกุลการะเวก, ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ 81-90