วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใน ทางวิศวกรรม สาขาต่างๆ 2. เพื่อสิ่งเสริมให้นักวิชาการและนักวิจัยได้เสนอผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ 3. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Vol 30 No 99 (2017): มกราคม - มีนาคม 2560

Published: 2017-08-28

การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เป็น IEC 61439

กันต์ระพี มีแสง, ตฤณ แสงสุวรรณ

67-80

การจัดวางตำแหน่งของหน่วยวัดเฟสเซอร์ให้เหมาะสมสูงสุดสำหรับการเฝ้าสังเกตระบบไฟฟ้าของโครงข่ายบ่อวิน กฟภ.

วิศวกร ขุณิกากรณ์, วิชัย สุระพัฒน์, ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, สัญชัย เดชานุภาพฤทธา

81-90

การผลิตเอทานอลจากน้ำอ้อยโดยใช้เชื้อ Clostridium acetobutylicum TISTR 1462

นวภัทร นวกะคาม, ปรียา แก้วนารี, เอมอร บัวศรี, วัลยา มงคลสวัสดิ์

105-114

View All Issues
Indexed in tci