Published: 2017-08-28

การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เป็น IEC 61439

กันต์ระพี มีแสง, ตฤณ แสงสุวรรณ

67-80

การจัดวางตำแหน่งของหน่วยวัดเฟสเซอร์ให้เหมาะสมสูงสุดสำหรับการเฝ้าสังเกตระบบไฟฟ้าของโครงข่ายบ่อวิน กฟภ.

วิศวกร ขุณิกากรณ์, วิชัย สุระพัฒน์, ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, สัญชัย เดชานุภาพฤทธา

81-90

การผลิตเอทานอลจากน้ำอ้อยโดยใช้เชื้อ Clostridium acetobutylicum TISTR 1462

นวภัทร นวกะคาม, ปรียา แก้วนารี, เอมอร บัวศรี, วัลยา มงคลสวัสดิ์

105-114