Vol 30, No 99 (2017)

มกราคม - มีนาคม 2560

Table of Contents

งานวิจัย (Research papers)

การพัฒนาฮิวริสติกส์เพื่อจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ณ เวลาที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงไป PDF
ธนาภา ควรผดุงศักดิ์, สรวิชญ์ สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย 1-16
ผลกระทบของการดิสชาร์จไฟฟ้าบางส่วนบนสายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียมแรงดัน 25 กิโลโวลต์ ที่ติดตั้งในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง PDF
วุฒิชัย เส็งประชา, เกียรติยุทธ กวีญาณ 17-24
การประยุกต์ใช้โปรแกรมพลศาสตร์อัคคีภัยเพื่อศึกษาการอพยพหนีไฟ กรณีศึกษา: ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) PDF
วสุกานต์ พิธรัตน์, ชวลิต กิตติชัยการ 25-38
Automatic Control Techniques Review: Part 1 PDF
Withit Chatlatanagulchai 39-32
เครื่องอบเนื้อปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียว PDF
คุณยุต เอี่ยมสอาด 53-66
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เป็น IEC 61439 PDF
กันต์ระพี มีแสง, ตฤณ แสงสุวรรณ 67-80
การจัดวางตำแหน่งของหน่วยวัดเฟสเซอร์ให้เหมาะสมสูงสุดสำหรับการเฝ้าสังเกตระบบไฟฟ้าของโครงข่ายบ่อวิน กฟภ. PDF
วิศวกร ขุณิกากรณ์, วิชัย สุระพัฒน์, ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, สัญชัย เดชานุภาพฤทธา 81-90
การจัดตารางบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบใช้ความเชื่อถือได้เป็นศูนย์กลางด้วยวิธีกำหนดการจำนวนเต็ม แบบทวิภาค PDF
พีรพัฒน์ ชาวไทย, อรอุไร หนูหอม, พิสุทธิ์ รพีศักดิ์ 91-104
การผลิตเอทานอลจากน้ำอ้อยโดยใช้เชื้อ Clostridium acetobutylicum TISTR 1462 PDF
นวภัทร นวกะคาม, ปรียา แก้วนารี, เอมอร บัวศรี, วัลยา มงคลสวัสดิ์ 105-114