วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani law journal)

ข่าวประกาศ

 

เปิดรับบทความวิจัย / บทความวิชาการ

 
ผู้ที่สนใจตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ด้านนิติศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับนิติศาสตร์ สามารถส่งบทความออนไลน์ (Submission Online) ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
ประกาศ: 2017-04-26
 
ข่าวประกาศอื่นๆ...

ปีที่ 8, ฉบับที่ 16 (2015): กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

สารบัญ

การพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบ “อาสาสมัครสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการชุมชน” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ pdf
กฤษฎา ใจแก้วทิ 1-15
Maternal surrogacy and reproductive tourism in Thailand: a call for legal enforcement pdf
Alessandro Stasi 17-36
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย: ศึกษากรณีการควบคุมและตรวจสอบอำนาจรัฐและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ pdf
ชูชีวรรณ ตมิศานนท์ 37-70
ปัญหาและแนวทางในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย pdf
ประดิษฐ์ แป้นทอง 71-86
หลักนิติธรรมกับการลงโทษจำคุก pdf
ศลทร คงหวาน 87-106
กรณีศึกษาเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิผู้เสียภาษีอากรที่ได้รับเงินค่าใช้ที่ดินเพื่อการติดตั้งเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย pdf
รังสรรค์ หลวงเมือง 107-138