Vol 8, No 16 (2015)

กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

การพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบ “อาสาสมัครสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการชุมชน” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ pdf
กฤษฎา ใจแก้วทิ 1-15

บทความวิชาการ (Academic Article)

Maternal surrogacy and reproductive tourism in Thailand: a call for legal enforcement pdf
Alessandro Stasi 17-36
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย: ศึกษากรณีการควบคุมและตรวจสอบอำนาจรัฐและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ pdf
ชูชีวรรณ ตมิศานนท์ 37-70
ปัญหาและแนวทางในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย pdf
ประดิษฐ์ แป้นทอง 71-86
หลักนิติธรรมกับการลงโทษจำคุก pdf
ศลทร คงหวาน 87-106

บทความวิทยานิพนธ์ (Thesis Article)

กรณีศึกษาเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิผู้เสียภาษีอากรที่ได้รับเงินค่าใช้ที่ดินเพื่อการติดตั้งเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย pdf
รังสรรค์ หลวงเมือง 107-138